Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

a bmwszemuveg,hu honlap üzemeltetéséhez kapcsolódóan

Kérjük, a honlap használata, valamint az azon történő regisztráció előtt figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Szabályzatot, amely minden felhasználóra kötelező érvényű! A honlapon történő tartózkodással, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás (a továbbiakban: webshop) igénybevételével ön az ÁSZF-ben , illetve az Adatkezelési Szabályzatban foglalt tartalom, illetve keretek megértését és elfogadását jelzi, amelynek hiányában jogügylet nem kezdeményezhető, joghatás nem keletkezik.

Amennyiben az Adatkezelési Szabályzattal kapcsolatosan kérdése merül fel, az alábbiakban jelzett ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül készséggel válaszolunk azokra.

Fenntartjuk a jogot továbbá a jelen Adatkezelési Szabályzat részbeni vagy teljes módosítására az adatkezelésre vonatkozó biztonság és jogszerűség mindenkori sérelme nélkül, ezért kérjük rendszeresen kövesse figyelemmel annak tartalmát! A hírlevél funkciót igénybe vevő regisztrált felhasználóknak a módosítások rövid összefoglalását a hatálybalépés előtt megküldjük, amely időpontban az azzal kapcsolatos tájékoztatás a honlapon is feltüntetésre kerülnek legalább 30 napos időszakra. A módosítással kapcsolatos információk önmagukban történő áttekintése a teljes, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési Szabályzat megismerését nem teszi nélkülözhetővé.

A honlap működésére nézve a mindenkor hatályos tartalommal bíró Adatkezelési Szabályzat az érvényes, melynek hatályos változata az alábbi linken érhető el: [http://bmwszemuveg.hu/index.php/aszf]

 

Adatkezelői adatok

Szolgáltató megnevezése: PETRI’S Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban Adatkezelő, illetve a honlap működésével összefüggésben említve Szolgáltató)

Székhelye: 2013 Pomáz Orlovácz u. 21

Telephelye: 1039 Bp Pünkösdfürdő u. 52-54

Képviseli: Petri Attila üzletvezetésre jogosult tag

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg.13-06-050074

Adószám: 28290661-2-13

A szolgáltatás tárhelyét biztosító szolgáltató neve, székhelye, telephelye, valamint elérhetősége:

DotRoll Kft. (1439 Budapest, Pf.: 663, adószám: 13962982-2-42, EU adószám: HU13962982, cégjegyzékszám: Főv. bír. 01-09-882068, domreg@dotroll.com, +36 (1) 432-3232)

NAIH azonosító: NAIH-75625/2014.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei munkanaponként 09.00-17.00 óra között

Telefon: 06 20 31 61 222

e-mail: petris@petris.hu

Az adatkezelés célja, tartalma és korlátai

 

1.      Általános keretek

1.1          A jelen szabályzat célja azon magas szintű adatvédelmi illetve adatkezelési elveknek, szabályoknak, valamint konkrét lehetőségeknek és kötelezettségeknek rögzítése, amelyeket az Adatkezelő a honlap valamint a webshop működtetésével összefüggésben önmagára nézve kötelezőnek ismer el a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan megtartása mellett. Utóbbiak a jelen szabályzatban való kiemelés híján is részét képezik az Adatkezelő gyakorlatának.

1.2          Az Adatkezelési Szabályzat kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, a vonatkozó joggyakorlatot, hatósági, bírósági és Alkotmánybírósági döntéseket, valamint az adatvédelemmel összefüggésben kialakuló új európai trendeket.

1.3          A jelen szabályzatban alkalmazott fogalmak minden esetben megegyeznek az Infotv. 3.§ szerinti értelmezésekkel. Felhasználónak a honlap regisztrált használója minősül.

1.4          Valamennyi, a honlap működésével összefüggő adatkezelésre az érintett hozzájárulásával kerül sor. A honlap használata, az egyes személyes, valamint különleges adatok megadása, nyilatkozatok megtétele minden esetben önkéntes alapon történik.

1.5          Az adatkezelés-, illetve adattovábbítás célja a honlap Szolgáltatója, valamint a felhasználó között létrejött kereskedelmi szolgáltatási szerződés teljesítése, valamint a Szolgáltató belső marketing statisztikáinak (így különösen: a webshop használatával, a rendelések számával, volumenével kapcsolatos trendek, a legjelentősebb üzleti partnerek meghatározásának) lehetővé tétele. Az adatkezelés irányulhat továbbá a felhasználó egyértelmű és kifejezett kérelme alapján egyes, gazdasági reklámnak minősülő információknak a felhasználóhoz való eljuttatására is (hírlevél funkció).

1.6          Az Adatkezelő által kezelt adatok köréről, azok tartalmáról valamennyi érintett írásban (papír alapon ajánlott, vagy tértivevényes levélben, illetve e-mail-ben) tájékoztatást kérhet, szükség esetén pedig kezdeményezheti azok helyesbítését is. Az adatkezelő a megkeresésekre haladéktalanul, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszol.

1.7          Valamennyi kezelt adat a honlap használati profiljából az érintett számára is elérhető, így a szükséges korrekciókat akár teljes körűen el is végezhetik. Ennek keretében törölhetik azokat az adatokat is, amelyek a honlap használatához nem szükségesek, és amelyeket önmaguk opcionálisan adtak meg (így különösen a feltöltött fényképeiket, valamint szakorvosi vényeiket is). Ezen adatok törlése illetve módosítása az Adatkezelő adatbázisában automatikusa átvezetésre kerülnek. Az Adatkezelő tevékenysége, adatkezelése, és továbbítása során semmilyen formában nem változtatja meg az adatokat – ide nem értve az érintett kérésére történő korrekciók esetét.

1.8          Az adatkezelés időtartama a honlapra történő utolsó belépést követő legfeljebb 5 év, amely után az Adatkezelő az azon profilhoz tartozó valamennyi adatot automatikusan töröl. Ezen szabály nem érinti az Infotv. 6.§ (5) bekezdése szerinti adatkezelési lehetőséget az Adatkezelőre vonatkozó egyes jogszabályi – így különösen adó-, és számviteli – előírások teljesítése érdekében.

1.9          A honlap böngészésével összefüggésben a felhasználók tudomásul veszik, hogy a honlap működése érdekében a számítógépükre adatcsomagok (ún. cookie-k) települnek, amelyek egyes funkciók használatának, valamint megjelenítési lehetőségek biztosításának feltételét képezik, és amelyek nélkül a honlap nem, vagy csökkent funkcionalitással lenne működtethető. Ezek célja a felhasználó azonosítása, a honlapra történő bejelentkezésének ellenőrzése, valamint honlap egyes funkcióinak működtetése. A felhasználók a cookie-k fogadását számítógépük böngészőjükben letilthatják, azonban az ezzel együtt járó használati hibák lehetőségét tudomásul veszik. Valamennyi adatcsomag törlését a felhasználó maga végezheti el számítógépén.

2.      A kezelt adatok köre

2.1          A honlap használatához nem szükséges regisztráció, semmilyen személyes adat megadása. Amennyiben a látogató üzenetet hagy a Kapcsolat oldalon, az ott megadott elérhetőségeit a jogszabálynak megfelelően kezeljük és azokat harmadik félnek – a törvényben meghatározott esetek kivételével – nem adjuk át.

 

3.      Az adatkezelés és továbbítás

3.1          A tárolt adatokhoz az 1.5 pontban jelzett céllal kizárólag az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá. Az adatok kezelését belső adatvédelmi előírások rendezik, az adatkezelés azok maradéktalan megtartásával történik.

3.2          Az Adatkezelő egyes adatokat – az érintett beazonosítását lehetővé nem tévő módon – továbbít az Optogén Kft. részére (székhely: 2013 Pomáz Orlovácz u. 21, adószám: 13200107-2-13 , cégjegyzékszám: 13-09-140438), amely a rendelések összeállítását, valamint teljesítését végzi, és az adatokat ezen céllal összefüggésben kezeli. Bár ezzel összefüggésben az érintettek egyértelmű beazonosíthatóságra nincsen mód, ezáltal személyes adat kezelése sem történik, az Optogén Kft. vállalja a jelen Adatkezelési Szabályzat maradéktalan betartását.

 

5.      További rendelkezések

5.1          Jogellenes, megtévesztő adat használata, illetve a személyes, vagy különleges adatokkal való visszaélés bűncselekményt, illetőleg polgári jogi igényt alapozhat meg, amelynek gyanúja esetén az Adatkezelő az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is jogosult megőrizni.

5.2          Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

5.3          A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 

Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. További információ

Ez az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatának folyatásához kérjük kattints az Értettem gombra. Ha részletesebb tájékoztatást szeretnél, kattints a További információ gombra.

Bezár